محل تبلیغات شما


نمونه سوالات درس اول

1)    منظور از جهان اجتماعی چیست؟

2)    توضیح دهید هریک از پدیده های( زله-خیابان-اتوبوس دولت-فات-خانواده)درون یا بیرون جهان اجتماعی قراردارند؟

3)    بررسی نمایید چگونه کنش های اجتماعی در جهان اجتماعی تعلق می گیرند؟

4)     در یک جمله بیان نمایید،چه چیزهایی در درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

5)    چگونه پدیده های طبیعی مانند زله در ون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

6)    چند نمونه از پدیده های طبیعی که درون جهان اجتماعی قرار می گیرند را بیان نمایید؟

7)    حدود گستره جهان اجتماعی را بیان نمایید؟

8)    آیا اموری که محصول کنش انسان ها نیستند می توانند با جهان اجتماعی ارتباط داشته باشند ؟(توضیح دهید)

9)    ارتباط ابزار و وسائل را با جهان اجتماعی بررسی نمایید؟

10) ستارگان چه تاثیری در رفتار اجتماعی انسان ها خواهند داشت؟

11) چگونه جهان ماوراطبیعی وارد جهان اجتماعی می شود؟

 

 نمونه سوالات درس دوم:نظام اجتماعی

1)    عناصر پراکنده(آهن،سنگ،آجر و .)چگونه در مجموعه ساختمان قرار خواهند گرفت؟

2)    نظم ارتباط  مابین پدیده های جهان اجتماعی چه تاثیری خواهد داشت؟

3)    چرا افراد غریبه در برخورد با هم جهان اجتماعی تشکیل نمی دهند؟

4)    ساختار اجتماعی را با مثال توضیح دهید؟

5)    در مجموعه کلاس پنج عنصر را در نظر گرفته و ارتباط بین آنها را بررسی نمایید؟

6)    نظام جهانی را با جهان اجتماعی مقایسه نمایید؟

7)    هنگامی که  یک ساختمان ورزشی را میخواهیم در نظر بگیریم چه مواردی التزام  خواهند یافت؟به طور کامل توضیح دهید.

8)    هنگامی که به مفهوم جامعه اشاره می کنیم چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟

9)    هر یک از مفاهیم زیر را توضیح دهید:

الف-جهان اجتماعی

ب-ساختار اجتماعی

ج-نظام اجتماعی

10) ارتباط بین ساختمان ورزشگاه و جامعه را بررسی نمایید؟

11) ارتباط بین خانواده و جامعه را بررسی نمایید.

12) اصطلاح خرده نظام اجتماعی و نظام اجتماعی کل را توضیح دهید؟

13)چه ارتباطی بین خرده نظام و نظام اجتماعی کل وجود دارد بررسی نمایید؟

14) منظور از نهاد اجتماعی چیست؟

15)با مثالی برسی نمایید هر بخش ضمن داشتن ساختار مناسبی در خود  با دیگر بخش ها نیز باید هماهنگی داشته باشد؟

16)هماهنگی و نظم را در نظام اجتماعی بررسی نمایید؟

17) ارتباط نهاد های اجتماعی را با جامعه توضیح دهید؟

درس سوم

1)آنچه در نخستین برخورد با یکدیگر مشاهده می کنیم و آنچه به تدریج از شیوه و نوع زندگی آن ها فرا می گیریم است.

2)هر یک از اصطلاحات الف- جامعه    ب-  فرهنگ را با مثال توضیح دهید؟

3)ارتباط بین جامعه و فرهنگ را بررسی نمایید؟

4)توضیح دهید چرا فرهنگ غریزی نیست؟

5)ارتباط جسم و روح انسان را با جامعه و فرهنگ توضیح دهید.

6)منظور از خرده فرهنگ و فرهنگ عمومی را بیان نمایید؟

7)چه ارتباطی بین خرده فرهنگ و فرهنگ عمومی وجود دارد؟

8)منظور از فرهنگ موافق و فرهنگ مخالف  چیست؟

9)در چه صورت خرده فرهنگ را ضد فرهنگ می نامند؟

10)با مثالی ضد فرهنگ را توضیح دهید؟

11)آیا خرده فرهنگ ها همیشه با فرهنگ عمومی سازگارند؟

12)منظور از نهاد های فرهنگی را بررسی نمایید؟

13)ارتباط نهادهای فرهنگی را با فرهنگ عمومی جامعه بررسی نمایید؟

14)بررسی نمایید چگونه فرهنگ در نهاد می تواند تاثیر بگذارد؟

15)در نظام سرمایه داری چه فرهنگی در نهاد اقتصاد شکل می گیرد؟توضیح دهید .

16)در نهاد اقتصاد اسلامی چه فرهنگی وجود خواهد داشت؟

17)آیا نهادهای اقتصاد ی و اجتماعی ابعاد فرهنگی خواهند داشت ؟توضیح دهید.

)به چگونه نهادی نهاد فرهنگی گفته می شود؟

19)چرا به نهاد های اقتصادی و اجتماعی با اینکه ابعاد فرهنگی دارند ،نهاد فرهنگی گفته نمی شود؟

20)بررسی نمایید  چرا رسانه ها  را نهاد فرهنگی می نامند؟

21)از بین موارد زیر بررسی نمایید کدام ها را می توان نهاد فرهنگی نامید ؟

  الف-خانواده         ب-رسانه های عمومی   ج- آموزش عالی      د-آموزش و پرورش


نمونه سوالات درس چهارم 

1) از میان ارزشها و شیوه های زندگی  که مردم آنها را نیکو می شمارند به سه مورد اشاره کنید؟

2)به سه مورد از مواردی که مردم ناصواب می شمارند اشاره نمایید؟

3) هر یک از موارد "فرهنگ آرمانی" و "فرهنگ واقعی"را توضیح دهید؟

4)چگونه فرهنگ واقعی  در حوزه فرهنگ آرمانی قرار گیرد؟

5)آیا فرهنگ واقعی به طور کامل در حوزه فرهنگ آرمانی قرار خواهد داشت ؟

6)در جامعه خود مان نمونه فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را در نظر گرفته و بخش هایی که با هم یکسانند را توضیح دهید؟

7)چگونه می توان در جامعه فرهنگ آرمانی را به فرهنگ واقعی تبدیل نمود؟

8)نقش عقل را در تشخیص فرهنگ حق و باطل بررسی نمایید؟

9)منظور از فرهنگ حق و باطل چیست؟

10)سه مورد از عقاید فرهنگ باطل بیان کنید؟

11) سه مورد از عقاید فرهنگ حق بیان کنید؟

12)راه شناسایی فرهنگ حق و باطل در علوم تجربی را با مثال توضیح دهید؟

13) در علوم تجربی چگونه می توان فرهنگ حق و فرهنگ باطل را شناسایی کنیم؟

14) در علوم اجتماعی چگونه می توانیم فرهنگ حق و فرهنگ باطل را شناسایی کنیم؟

15)درجوامع دانش تجربی محورنسبت به فرهنگ حق و باطل دچار چه آسیبی خواهند شد؟

16) چرا در جوامع علوم تجربی محور نمی توان نسبت به عقاید و ارزشها داوری کرد؟

17)چگونه می توان در علوم اجتماعی در باره حق یا باطل بودن فرهنگ ها داوری کرد؟

) ملاک تعیین آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده ،ارزش،هنجار و کنش اجتماعی چیست؟

19) چگونه حقیقت به حوزه فرهنگ واقعی راه پیدا خواهد کرد؟

20) توضیح دهید چگونه حقیقت تغییر خواهد کرد؟

21)  با مثالی بررسی نمایید جامعه ای که بر اساس فرهنگ حق استوار است چگونه ممکن است فرهنگ باطل جانشین فرهنگ حق شود؟

22) در یک پاراگراف فارابی را معرفی نمایید؟

23)نقش فارابی را در شناسایی فرهنگ ها توضیح دهید؟


نمونه سوالات درس پنجم

1)   هویت در معنای عام  چگونه به کار می رود؟

2)   تشخیص هویت را در موقعیت ثبت نام مدرسه  بیان کنید؟

3)   در موقعیت مسافرت  هویت خود را چگونه شناسایی می کنیم؟

4)   فردی که به خواستگاری می رود  هویت خود را چگونه معرفی می نماید ؟

5)   با کاربرد هفت ویژگی از خود هویت خود را معرفی نمایید؟

6)   ویژگی های هویت  بر اساس تاثیر  در شکل گیری آن ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

7)   منظور از ویژگی های انتسابی چیست؟

8)   ویژگی های اکتسابی را با مثال توضیح دهید؟

9)   کدام ویژگی های هویتی فردی و شخصی نامیده می شوند؟ با مثال تو ضیح دهید.

10) به چه ویژگی های هویتی اجتماعی و فرهنگی گفته می شود؟

11) هویت ثابت و هویت متغیر را با مثال توضیح دهید؟

12)  با توجه  به پنج خصوصیت از خودتان در جدول زیر  نوع آن را مشخص نمایید.

خصوصیت

اکتسابی

انتسابی

فردی

اجتماعی

ثابت

متغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  آیا شما به همه ویژگی   های هویتی خود به طور کامل آگاهی دارید؟

14)   شما  چگونه به ویژگی های هویت خود تان پی برده اید؟

15)  دیگران در شناسایی هویت به ما چه نقشی خواهند داشت؟

16)  چگونه ممکن است در شناخت هویت خود دچار خطا و اشتباه شویم؟

17)چگونه ممکن است افراد هویت حقیقی خود را فراموش کنند؟


نمونه سوالات درس ششم

1-هویت فردی به چند بخش تقسیم می شود؟

2-منظور از هویت جسمانی کدام ویژگی های فرد است؟

3-منظور از هویت غیر جسمانی چه ویژگی هایی است؟

4-کدام دسته از ویژگی ها مربوط به جهان نفس (جان آدمی )می باشد؟

5-علت نامگذاری هویت اجتماعی را به این نام توضیح دهید؟

6-هویت اجتماعی چه ویژگی هایی را  شامل می شود؟

7-اینکه من خود را به نام خانوادگی رضایی معرفی می کنم اشاره به چه موردی دارد؟

8-با مثالی توضیح دهید ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیات روحی آن ها اثر می گذارد؟

9-بررسی نمایید چگونه ابعاد روحی و روانی انسان بر وضعیت جسمانی او اثر می گذارد؟

10-روایت "ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه"(امام صادق ع)اشاره به چه نکته ای دارد؟

  11-در باره تاثیر متقابل جهان اجتماعی  با طبیعت و بدن آدمیان توضیح دهید؟

12-هر یک از دانشمندان زیر در باره چه موردی تحقیق کرده اند؟ الف:منتسکیو    ب-ابن خلدون   ج-اخوان الصفا

 13-از منظر قرآن کریم تاثیر کنش های اجتماعی انسان را بر طبیعت بررسی نمایید؟

14-چند نمونه از تاثیرات  کنش اجتماعی  انسان بر نابودی  محیط  زیست را بیان کنید؟

15-تاثیر خصوصیات روانی و اخلاقی انسان را در جهان  اجتماعی بررسی نمایید؟

16-با مثال بررسی نمایید  جهان اجتماعی چگونه بر خصوصیات روحی افراد تاثیر دارد؟

17-جهان های اجتماعی بر چه اساسی شکل و سازمان می گیرند؟

-با توجه به این موضوع "هر جهان اجتماعی به تناسب هویت خود با جهان طبیعی و جهان نفسانی تعامل می کند "بررسی نمایید در هر یک از جوامع زیر هویت جمعی افراد بر چه اساسی تعیین خواهد شد؟ الف-جامعه قبیله ای   ب-جامعه سرمایه داری     ج- جامعه دینی             د-جامعه آرمانی

19-جهان متجدد چگونه به طبیعت نگاه می کند؟

20-بررسی نمایید در جهان اسلام طبیعت و انسان از چه جایگاهی برخوردارند؟

21-توضیح دهید جهان مدرن با چه هویت اخلاقی و روانی سازگار است؟

22-پیامد سازگاری جهان اجتماعی با نوع خاص هویت  اخلاقی و روانی چیست ؟

 

مطالعات اجتماعی هشتم، فعالیتهای درس هشت

مطالعات اجتماعی هفتم درس 24

مطالعات اجتماعی هفتم درس 23

فرهنگ ,اجتماعی ,جهان ,بررسی ,توضیح ,های ,جهان اجتماعی ,را با ,و فرهنگ ,فرهنگ حق ,با مثال ,حوزه فرهنگ آرمانی ,بررسی نمایید چگونه

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
bottsecommhot خرید عینک آفتابی feilowbilu خرید پستی انواع گن لاغری نمایندگی مجاز تعمیرات جنرال الکتریک،وستینگهاوس،ویرپول shear.na.tamam گُفتمان اندیشهٔ نو، دکتر حسین رضایی آلاء quisucmiacred پری غمگین